Затверджено наказом №1 від 19.08.2021

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг доступу в мережу Інтернет для фізичних осіб

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОУТЕР», іменоване надалі Провайдер, в особі директора Павлюка Вадима Олександровича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України, публікує «Договір про надання послуг з доступу в мережі Інтернет для фізичних осіб» (далі - Договір), який є публічним Договором - офертою (пропозицією), на адресу необмеженого кола фізичних осіб (далі - Абонентів), які мають технічну можливість для доступу в мережу Інтернет.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Абонент - фізична особа. До Абонентів за цим Договором не відносяться, включаючи, але не обмежуючись: юридичні особи, фізичні особи - підприємці та самозайняті особи (наприклад: готелі, пансіонати, бізнес-центри, спортивно-оздоровчі центри і клуби, нічні клуби, ресторани, кафе, бари , інші розважальні заклади, комп'ютерні клуби, нотаріальні та адвокатські контори, магазини, приймальні депутатів, партій, громадських організацій, аптеки і т.п.), яким Провайдер надає послуги на умовах окремих договорів.

1.2. Абонентська плата - фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонента за доступ в мережу Інтернет незалежно від факту отримання Послуги та який регулярно (щомісяця) оплачується Абонентом.

1.3. Аутентифікаційні дані - унікальний логін (або мережеве ім'я) (login), пароль (password), унікальний номер Особового рахунку присвоєні Абоненту Провайдером і використовуються для доступу в Особовий кабінет або до Послуг.

1.4. Баланс особового рахунку - стан особового рахунку, який характеризується як різниця між сумою, внесеною Абонентом на Особовий рахунок, і сумою, списаною Провайдером в оплату наданих послуг, робіт, переданої продукції.

1.5. Призупинення обслуговування - платна послуга, при якій відсутній доступ до Мережі і до локальних ресурсів та не відбувається списання грошових коштів за абонентське обслуговування, за винятком оплати за саме призупинення обслуговування.

1.6. Особовий рахунок (ОР) - інформація, яка знаходиться в Особовому кабінеті і містить дані про авансові платежі Абонента та суми грошових коштів, утриманих (списаних) з даних платежів, як оплата за цим Договором. Особовий рахунок має унікальний номер. Порядок списання грошових коштів з ОР встановлюється в Додатку 4 (Порядок розрахунків) до цього Договору.

1.7. Особовий кабінет - web-сторінка, розміщена на сайті http://router.net.ua/login/, яка містить інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг та поточний стан Особового рахунку. З даної сторінки Абонент здійснює управління Послугами.

1.8. Локальна мережа - комп'ютерна мережа Провайдера, що дозволяє обмінюватися даними між комп'ютерами Абонентів без виходу в Інтернет

1.9. Локальні ресурси - це послуги, що надаються Абоненту за наявності позитивного балансу, крім доступу в Інтернет.

1.10. МАС-адреса - це унікальний ідентифікатор Абонентського обладнання в Телекомунікаційної мережі Провайдера (змінюється при заміні мережевого обладнання).

1.11. Надання Послуги - це надання доступу в Мережу за допомогою підключення - прокладення кабелю від найближчого вузла мережі Провайдера до призначеного для користувача (кінцевого) обладнання (далі - Обладнання), яке розміщене в приміщенні Абонента, з подальшим налаштуванням стандартного, необхідного для надання Послуги, програмного забезпечення та (або) інші дії, спрямовані на надання Абоненту можливості отримання послуг доступу в Мережу, за умови позитивного балансу Особового рахунку.

1.12. Розрахунковий період - період часу дорівнює одному календарному місяцю, починається о 00:01 год. першого числа місяця і закінчується о 00:00 год. останнього числа місяця.

1.13. Точка демаркації (зона відповідальності Провайдера) – ввід мережевого кабелю в приміщення/будинок Абонента.

1.14. Хибний виклик – виклик фахівця Провайдера із заявою про несправність послуг доступу до мережі Інтернет за фактичної відсутності такої несправності, або із причин, не пов’язаних із виконанням умов цього Договору, зокрема, але не виключно, необхідністю інсталяції, налагоджування додаткового програмного забезпечення Абонента, необхідністю підключення/відключення додаткового обладнання Абонента; у випадках, якщо швидкість доступу відповідає умовам Договору (у зоні відповідальності Провайдера – вводі мережевого кабелю в приміщення/будинок Абонента), у випадку неналежного самостійного підключення Абонентом додаткового обладнання, що впливає на надання (відсутність) Послуги, переключення Абонентом самостійно кабелю в інші порти з’єднання тощо. За хибний виклик нараховується додаткова плата у розмірі, який визначений у Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) до цього Договору.

1.15. Мережа - мережа передачі даних, яка є частиною всесвітньої інформаційної мережі, логічно пов'язаної єдиним адресним простором і яка базується на Internet - протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.16. Послуга - послуга з доступу в Мережу, яка надається Провайдером. Перелік послуг наведений в Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) до цього Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Провайдер підключає обладнання Абонента до Мережі (за допомогою підключення до домашньої мережі «РОУТЕР ») і надає йому платні Послуги з доступу в Мережу (далі - Послуги), які визначаються Замовленням на надання Послуги (далі - Замовлення) - форма наведена в Додатку 6, а Абонент приймає і оплачує їх, відповідно до умов даного Договору і Додатків до нього.

2.2. Абонент може скористатися додатковими послугами, сервісними та ремонтними роботами, які надаються Провайдером, перелік яких наводиться в Додатках 1, 3 та визначається Замовленням.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ЙОГО УМОВ

3.1. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття умов Договору та подачі заяви (Замовлення) про надання послуг, фізичні особи цим засвідчують своє бажання укласти Договір. Викладена дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони (фізичні особи) позначаються як Абоненти.

3.2. З метою укладення Договору фізичні особи звертаються до Провайдера в телефонному режимі або у відділи обслуговування абонентів Провайдера для оформлення Замовлення на надання Послуги, а так само мають право подати заяву (Замовлення) шляхом заповнення форми, яка розміщена на сайті http://router.net.ua/

3.3. При підключенні до Послуг Абонент зобов'язується мати в наявності необхідне для надання Послуг Обладнання, на якому встановлено відповідний (і) програмний (і) продукт (и).

3.4. Надання послуг Провайдером починається після внесення оплати Абонентом відповідно до вибраного тарифного плану та виконання Провайдером робіт по підключенню.

3.5. З метою підключення до Послуги, Абоненту надаються Аутентифікаційні дані.

3.6. Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі змінювати діючі тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті http://router.net.ua/ не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. Також з текстом діючого Договору можливо ознайомитись у відділах обслуговування абонентів.

3.7. Провайдер має право направляти Абоненту будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на http://router.net.ua/, Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним, незалежно від факту його прочитання Абонентом.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Провайдер зобов'язується:

4.1.1. Надавати Абоненту Послуги відповідно до умов цього Договорі та Додатків до нього, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.1.2. Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, що призвели до неможливість надання Послуг (розділ 7 цього Договору).

4.1.3 Своєчасно зараховувати кошти, внесені на Особовий рахунок Абонента відповідно до порядку, визначеного Додатком 4 (Порядок розрахунків) до цього Договору.

4.1.4. Надавати Абоненту можливість доступу до Особового кабінету в період дії Договору.

4.1.5. Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг, за телефонами, номери яких вказані в Додатку 5.

4.1.6. Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

4.1.7. Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами в терміни, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.1.8. При наданні Послуг Провайдер зобов'язується дотримуватися технологічних норм, встановлених відповідно до вибраного тарифного плану.

4.1.9. Додаткові права та обов'язки Сторін можуть бути встановлені в Додатках до цього Договору.

4.2. Провайдер має право:

4.2.1. Проводити планові профілактичні роботи і роботи по усуненню недоліків в Мережі, які можуть привести до тимчасового призупинення надання Абоненту Послуг.

4.2.2. Заблокувати надання Послуг за порушення Абонентом умов Договору.

4.2.3. Провести автоматичну зупинку обслуговування відповідно до умов цього Договору.

4.2.4. При виявленні виникнення вірусної активності на комп'ютері Абонента, відключити Абонента від Мережі і підключити тільки після проведення необхідних заходів по її видаленню з комп'ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Провайдером відповідно до Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи).

4.2.5. Направляти на адресу Абонента SMS повідомлення, пов'язані з наданням послуг за Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів.

4.2.6. Провайдер має право розірвати Договір з Абонентом, в односторонньому порядку, повідомивши Абонента не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання в разі порушення Абонентом умов даного Договору і / або відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2.7. У разі використання Абонентом безкоштовного, пільгового або акційного періоду користування Послугами з наступною відмовою від оплатного користування Послугою, Провайдер має право списати з рахунку Абонента оплату за період безкоштовного користування Послугою відповідно до вибраного тарифу і «Прейскурантом послуг» (Додаток 1).

4.3. Абонент зобов'язується:

4.3.1. Виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього, використовувати Послуги, виключно, в законних і особистих некомерційних цілях, зокрема, не використовувати Послугу будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей, у тому числі і шляхом її надання/перепродажу третім особам (комерційне використання Послуги - є підставою для розірвання Договору).

4.3.2. У разі необхідності (на вимогу представника Провайдера), в день надання доступу до Послуг, підписати документи, що підтверджують надання Послуг. При цьому будь-яка особа, яка надала представникам Провайдера доступ в приміщення до місця розміщення Обладнання Абонента і підписала зазначені вище документи, вважається уповноваженою на це Абонентом при відсутності спеціальної письмового доручення.

4.3.3. Забезпечувати доступ фахівців Провайдера в приміщення (в тому числі технічні та допоміжні) до місця розміщення Обладнання Абонента і Провайдера для проведення робіт по підключенню до Послуг, подальшого технічного обслуговування, а також, в разі проведення планових або ремонтних робіт. Надати можливість для безперешкодного проведення монтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших робіт.

4.3.4. Надавати спеціалісту Провайдера інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом і третіми особами в разі порушення функціонування систем забезпечення і комунікацій в приміщенні Абонента.

4.3.5. Підтримувати позитивний Баланс Особового рахунку, оплачуючи Послуги Провайдера в порядку передбаченому цим Договором та Додатками до нього.

4.3.6. Регулярно (не менше 1 разу на місяць) перевіряти наявність повідомлень Провайдера на сайті (http://router.net.ua/) і в Особовому кабінеті.

4.3.7. Негайно сповіщати Провайдера про всі випадки перерв зв'язку в наданих Абоненту Послуг.

4.3.8. Забезпечувати збереження Обладнання Провайдера, яке встановлене у Абонента.

4.3.9. Забезпечувати електроживлення Обладнання, що використовується для надання Послуг.

4.3.10. Оплатити в повному обсязі вартість виконаних робіт по підключенню до Послуги у разі відмови Абонента від Послуги, за умови, що здійснювалося безкоштовне, пільгове або акційне підключення і Провайдером виконані роботи по забезпеченню можливості підключення Абонента до Послуги.

4.3.11. У разі закінчення терміну дії договору або його розірвання розрахуватися за отримані послуги.

4.4. Абонент має право:

4.4.1. За умови позитивності Балансу особового рахунку змінити тарифний план.

4.4.2. Перевстановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп'ютери.

4.4.3. Отримувати статистику своєї роботи в Мережі за останній календарний місяць (або менше) через Особовий кабінет безкоштовно.

4.4.4. Отримувати розгорнуту статистику (яка передбачає розшифровку трафіку) своєї роботи в Мережі за останній календарний місяць в якості додаткової послуги з оплатою згідно з Додатком 1.

4.4.5. Скористатися послугою - «Відкладений платіж», за умови, що Абонент має заборгованість, яка не перевищує розміру щомісячної абонплати.

4.4.6. Відмовитися від направлення на свою адресу SMS повідомлень, пов'язаних з наданням послуг Провайдером за цим Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів шляхом подання письмової заяви Провайдеру.

4.4.7. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Провайдера, шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг та порядок їх оплати визначаються відповідно до Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи), Додатком 4 (Порядок розрахунків) і іншими положеннями цього Договору.

5.2. Вартість додаткових послуг, сервісних і ремонтних робіт, вартість на матеріали і обладнання Провайдера вказана в Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) і оплачуються Абонентом.

5.3. Сторони зобов'язані самостійно і своєчасно оплачувати всі витрати, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

5.4. Облік наданих Абоненту послуг ведеться сервером статистики Провайдера.

5.5. Ціна за даним Договором відповідає рівню звичайних цін. Сторони обізнані про ціни, що склалися на ринку.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність Провайдера

6.1.1. Провайдер несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.1.2. Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Провайдеру і не перебувають під його управлінням, а також перерви в наданні Послуг, викликані відмовою електроживлення.

6.1.3. Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, що виникли у зв'язку з проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності та розвитку мережі, за умови повідомлення Абонента та/або проведення робіт в межах строків, встановлених в Додатку 3 (Правила надання послуг).

6.1.4. Провайдер не несе відповідальності за понесені Абонентом або третьою особою збитки, пов'язані з користуванням Абонентом Послуг, в тому числі в разі впливу комп'ютерних вірусів або надходження спаму. Абонент зобов'язаний самостійно вживати всіх необхідних заходів для антивірусного захисту і захисту від спаму.

6.1.5. Провайдер не несе відповідальність за можливі небажані для Абонента наслідки, що виникли внаслідок надання Абоненту телефонної консультації.

6.1.6. Провайдер не несе відповідальність за функціонування і доступність окремих сегментів Мережі. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Мережу.

6.1.7. Провайдер не несе відповідальність за відсутність обліку авансового платежу Абонента на Особовому рахунку в разі ненадходження даного платежу на розрахунковий рахунок Провайдера, а також в разі неправильного або неповного зазначення Абонентом необхідних для обліку платежу даних.

6.1.8. Провайдер не несе відповідальність за протиправні дії Абонента і їх наслідки при користуванні Послугою.

6.1.9. Провайдер не несе відповідальність за наслідки використання Абонентом доступу до мережі Інтернет під час грози і її наближення (рекомендовано фізичне відключення кабелю).

6.1.10. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

6.1.10.1. використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;

6.1.10.2. несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;

6.1.10.3. дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);

6.1.10.4. провини споживача в інших випадках, встановлених законом.

6.1.11. Провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій.

6.2. Відповідальність Абонента

6.2.1. Абонент несе відповідальність за всі дії, вчинені за допомогою використання Послуг, а також їх наслідки.

6.2.2. Абонент несе відповідальність за дотримання правил, викладених в Додатку 2 (розділ «Правила поведінки в мережі Інтернет»). У разі порушення зазначених Правил, Провайдер має право призупинити надання Послуг без повідомлення Абонента. Відновлення надання Послуг здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, що містить інформацію про Абонента, факт порушення Правил та гарантії недопущення таких порушень в майбутньому. У разі ненадходження такої заяви протягом 7 (семи) днів після призупинення надання Послуг або повторного порушення, Провайдер має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору.

6.2.3. Абонент несе відповідальність за будь-які (в тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні аутентифікаційних даних Абонента, а також їх наслідки.

6.2.4. Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Провайдера, яке встановлюється в квартирі Абонента або іншому приміщенні, встановленого там на вимогу Абонента в рамках надання Послуг. У разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абоненту окремих Послуг (тягнуть за собою припинення користування Обладнанням, що встановлюються в приміщенні Абонента в рамках наданих Послуг) Абонент зобов'язаний повернути встановлене в його квартирі Обладнання в справному стані за адресою, вказаною в Додатку 5, в термін не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього Договору або припинення надання відповідної Послуги. У разі пошкодження Обладнання Провайдера або неповернення Обладнання в передбачений цим пунктом термін, Абонент відшкодовує повну вартість даного Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Провайдера або закінчення терміну для повернення Обладнання. Провайдер в зазначеному випадку має право списати вартість Обладнання з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Провайдера.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком забороняючих заходів держави, місцевих органів влади або обставин непереборної сили, в тому числі: стихійними лихами (землетрусу, повені і т.п.), пожежами, обставинами суспільного життя (воєнні дії, великомасштабні страйки, епідемії, аварії на енергопостачальних підприємствах, інженерних мережах і комунікаціях), нормативними актами органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню зобов'язань по Договору і т.п.

7.2. Про настання, характер і припинення вищевказаних обставин, Сторони інформують одна одну протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх настання або припинення. Провайдер розміщує відповідне повідомлення на сайті (http://router.net.ua/), а у разі неможливості такого розміщення, повідомлення здійснюється через засоби масової інформації або шляхом направлення рекомендованого листа.

7.3. У разі, коли обставини непереборної сили та його наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, кожна зі Сторін може розірвати Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення другої Сторони за Договором (за ініціативою Абонента Договір, може бути розірваний тільки у разі відсутності у нього заборгованості по оплаті).

7.4. За шкоду, заподіяну обладнанню Абонента природними явищами (ураган, штормовий вітер, блискавка, землетрус, повінь тощо), Провайдер відповідальності не несе.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або направленням Сторонами претензій в письмовій формі.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань з надання Послуг Абонент може звернутися з письмовою претензією за адресами, вказаними в Додатку 5 (Інформація для Абонента).

8.3. Претензії з питань, пов'язаних з відмовою в наданні Послуг, несвоєчасним або неналежним виконанням зобов'язань, що випливають з цього Договору, пред'являються протягом 10 календарних днів після закінчення звітного місяця. При цьому, до претензії повинні додаватися необхідні для розгляду по суті претензії документи, із зазначенням відомостей про невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а у разі пред'явлення претензії про відшкодування збитку - про факт та розмір заподіяного збитку.

8.4. Претензії розглядаються Провайдером в термін не більше 30 (тридцяти) днів з дати реєстрації претензії і задовольняються не раніше закінчення даного терміну.

8.5. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Вирішення будь-яких суперечок або розбіжностей з третіми особами (голови Товариства співвласників багатоквартирних будинків, Житлово-будівельного кооперативу і т.д.), пов'язаних з наданням Послуг, покладаються на Абонента.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Договір укладається на невизначений термін і набуває чинності з моменту його укладання Замовником і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.3. Провайдер має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, що не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, в наступних випадках:

9.3.1. Відповідно до п.4.2.6, п. 4.3.1, п.6.2.2, п.7.3. договору;

9.3.2. Надання Послуг може створити загрозу безпеці та обороноздатності держави, здоров'ю та безпеці людей, пошкодження майна;

9.3.3. Абонент використовує Послуги для будь-яких незаконних цілей, або ж отримує Послуги зв'язку незаконним способом;

9.3.4. Після закінчення 3 (трьох) місяців з моменту відсутності активності Абонента.

9.4. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Провайдера, шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання, при цьому, Абонент зобов'язаний здійснити оплату всіх Послуг, наданих Провайдером за цим Договором до дати припинення дії цього Договору.

9.5. Провайдер має право призупинити надання Послуг у випадках і порядку, передбачених цим Договором та Додатками до нього.

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1 Приєднанням до цього Договору, Абонент підтверджує свою згоду Провайдеру на обробку його персональних даних, наданих Провайдеру в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов'язань Сторін за цим Договором. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором, рекламних цілях і т.д.

10.2 Згода на обробку персональних даних Абонента, вказане в п. 10.1 цього Договору, діє протягом дії Договору та протягом п'яти наступних років після припинення його дії.

10.3 Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються Провайдеру з метою виконання зобов'язань Сторін по цього Договору. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором.

10.4 Приєднуючись до цього Договору, Абонент дає згоду на те, що Провайдер має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, в установленому законом порядку, без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 10.1 цього Договору.

10.5 Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що йому відомий і зрозумілий сенс його прав як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.6. Погоджуючись з умовами цього Договору, Абонент, відповідно до ст.ст. 319, 382 Цивільного Кодексу України та на підставі взаємної згоди, надає Провайдеру право безкоштовного використання приміщень загального користування (сходові клітини, вестибюлі, комори, горища, підвали, шахти, інші технічні приміщення), опорних конструкції будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, що належать Абоненту, для розміщення та подальшого обслуговування в них телекомунікаційних мереж, що належать Провайдеру.

10.7. Після приєднання до цього Договору, всі попередні документи по переговорам про його укладення, листування, договори, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

10.8. Не допускається передача Абонентом своїх прав і обов'язків за цим Договором третім особам без письмового погодження з Провайдером.

10.9. Провайдер надає абсолютний пріоритет всім повідомленням, що стосуються безпеки людського життя, проведення невідкладних заходів в області оборони, безпеки та охорони правопорядку в Україні.

10.10. Провайдер надає під час надзвичайних ситуацій уповноваженим на те державним органам право пріоритетного використання, а також зупинення Послуг, які надаються Провайдером.

10.11. Невід'ємною частиною цього Договору є наступні Додатки:

Додаток 1. Перелік послуг і тарифи

Додаток 2. Опис послуги. Правила поведінки в мережі Інтернет

Додаток 3. Правила надання послуг

Додаток 4. Порядок розрахунків

Додаток 5. Інформація для абонента

Додаток 6. Бланк Замовлення

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору про надання послуг з доступу

в мережу Інтернет

 

Перелік послуг і тарифи

 

 1. ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ

1.1. Тарифи Провайдера на послугу доступу до Інтернету в мережі «РОУТЕР»

 

БЕЗЛІМІТНІ ТАРИФИ НА ФІКСОВАНІЙ ШВИДКОСТІ

 

тариф

Швидкість доступу, Мбіт / сек.

Щомісячний платіж, грн.

М

30

90

L

100

130

 

 

 

Тарифи не допускають підключення до мережі Інтернет більше одного комп'ютера (обладнання).

 

               Для активації послуги Абонент зобов'язаний сплатити підключення по діючому тарифу та внести на рахунок суму в розмірі однієї щомісячної плати відповідно до вибраного тарифного плану.

Швидкості доступу доставки інформації до абонента (download) і відправки інформації від абонента (upload) не залежать одне від одного та є рівними між собою.

Заявлені значення швидкостей доступу належать до технічних параметрів надання послуги кінцевим користувачам і є максимально можливими.

Мінімальна швидкість доступу до мережі Інтернет по всім тарифам становить 64 кбіт / сек.

Фактична швидкість доступу до мережі Інтернет ресурсів може відрізнятися і залежить від можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей Обладнання Абонента.

Абонентська плата не залежить від обсягу завантаженої / переданої інформації.

 

 1. ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

2.1. Тарифи Провайдера на послуги і сервіси:

2.1.1. Підключення - безкоштовне (за наявності технічної можливості та за виключенням оптоволоконного підключення  ).

2.1.2. Перехід на тариф з більшою абонплатою - безкоштовно.

2.1.3. Перехід на тариф з меншою абонплатою - 20 грн.

3.1.4. Переоформлення договору - 20 грн.

2.1.5. Активація реальної IP адреси - безкоштовна.

2.1.5.1. активація (заміна) реальної IP адреси частіше ніж один раз на місяць – 10 грн. за кожну активацію (заміну).

2.1.6. Підключення пакету телевізійних програм в цифровій якості (при наявності технічної можливості):

2.1.6.1. базовий пакет до 70 каналів - 15 гривень на місяць;

2.1.7. Призупинення обслуговування (максимальний термін 3 місяці поспіль) - 20 грн.

2.1.8. Доступ до особового кабінету - безкоштовний (не блокується при негативному балансі особового рахунку).

2.1.9. Виклик фахівця в межах міста в разі несправності послуг доступу в мережу Інтернет:

2.1.9.1. з вини Абонента, а також хибний виклик - 50 грн.

2.1.9.2. з вини Провайдера - безкоштовно.

2.1.10. Роботи по відновленню пошкодженого оптоволоконного підключення (без урахування вартості матеріалів) - 150,00 грн.

2.1.11. Заміна оптичного конвертора - 700,00 грн.

2.1.12. Заміна блоку живлення оптичного конвертора - 150,00 грн.

2.1.13. Послуга «відкладений платіж» - 1 грн.

2.1.14. Роздруківки потоків даних, що входять до Абонента, за один місяць - 80 грн.

2.1.15. Прискорене підключення - 100 грн.

2.1.16. Повторне підключення - 10 грн.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Договору про надання послуг з доступу

в мережу Інтернет

 1. ОПИС ПОСЛУГИ

1.1. Послуга надається з використанням мережі передачі даних Провайдера. Доступ до Послуги забезпечується із застосуванням організованих Провайдером цифрових каналів зв'язку. Цифрові канали зв'язку передачі даних організовуються за технологією Ethernet з використанням кабельних мереж.

1.2. Технічна швидкість на організованому за технологією Ethernet каналі становить 10/100 Мбіт / с. Реальна швидкість обміну даними залежить від обраного тарифного плану, стану мереж передачі даних інших операторів зв'язку, а також серверів, з якими Абонент здійснює обмін даними. Показники якості послуг передачі даних, доступу до мережі Інтернет затверджені наказом Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України №803 від 28.12.2012.    

1.3. При підключенні Абонент вносить авансовий платіж за перший місяць отримання Послуги і суму, еквівалентну вартості підключення за обраним тарифним планом.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

2.1. Первісна настройка Провайдером комп'ютера Абонента в рамках робіт щодо забезпечення можливості підключення Абонента до Послуги включає в себе налаштування обладнання та клієнтського програмного забезпечення, в рамках ліцензійних операційних систем MS Windows 95, 98, 2000, XP, NT, Vista, Seven, тощо. Налаштування клієнтського програмного забезпечення в рамках інших операційних систем Провайдер не гарантує.

2.2. Провайдер не гарантує стабільність роботи неліцензійного програмного забезпечення і не несе відповідальності за збереження налаштувань і персональних даних.

 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Проявляючи турботу про всіх абонентів мережі і надаючи високоякісні послуги передачі даних і послуги телематичних служб, Провайдер цінує свою репутацію і вводить правила, обов'язкові для Абонента при використанні послуг в мережі Інтернет, які відповідають загальновизнаним нормам роботи в мережі Інтернет (далі «Мережа»).

3.1.2. Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій.

3.1.3. Основне положення цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають власники цих ресурсів, і лише вони. Правила використання ресурсів, або посилання на них, публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

3.1.4. Відповідно до цього положення, будь-які дії Абонента, що викликають обґрунтовані скарги адміністрації інших мереж, інформаційних і технічних ресурсів, які доводять порушення правил користування відповідними ресурсами, неприпустимі і є порушенням умов цього Додатку.

3.2. Зобов'язання Абонента

3.2.1. Не відправляти по Мережі інформацію, яка суперечить українському, а також міжнародному законодавству;

3.2.2. Не використовувати Мережу для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, пропагандуючих насилля або екстремізм, розпалюють расову, національну чи релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські або шахрайські цілі;

3.2.3. Не посилати, не публікувати, не передавати, чи не відтворювати і не поширювати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами без дозволу власника або його повноважного представника;

3.2.4. Не використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, яке не сертифіковане в Україні, належним чином і / або не має відповідної ліцензії.

3.2.5. Не використовувати Мережу для поширення непотрібної одержувачу інформації (створення або участі в мережевому шумі - "спам"). Зокрема, є неприпустимими такі дії:

3.2.5.1. Масове розсилання не погоджених попередньо електронних листів (mass mailing). Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилка безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачу. Під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

3.2.5.2. Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції.

3.2.5.3. Розміщення в будь-якій конференції Usenet або іншій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці даної конференції або списку розсилки (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми і електронні списки розсилки.

3.2.5.4. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного, агітаційного характеру, або повідомлень, що містять вкладені файли, окрім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції, або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції попередньо.

3.2.5.5. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні кожного з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

3.2.5.6. Відправка електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та / або мають значний обсяг, на сервера публічної пошти, такі як: gmail, outlook та інші, без попередньо отриманого дозволу адресата.

3.2.5.7. Не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, не проводити або не брати участь в мережевих атаках і мережевому зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі не здійснювати:

3.2.5.7.1. Дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть спричинити за собою збої в їхній роботі.

3.2.5.7.2. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать Абоненту.

3.2.5.7.3. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, в тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать Абоненту, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або даних, або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від передбаченого власником.

3.2.5.7.4. Передачу комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів.

3.2.6. Не допускати фальсифікації інформації, якщо від Абонента вимагається надання інформації, що ідентифікує його при доступі до Мережі. У тому числі не допускати:

3.2.6.1. Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання. У той же час, користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів і інших кодів авторизованого доступу).

3.2.6.2. Фальсифікацію своєї IP-адреси, а також адрес, які використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних в Інтернет.

3.2.6.3. Використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних листів і інших повідомлень, за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу Мережі в явній формі дозволяє анонімність.

3.2.6.4. Вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, які б перешкоджали недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання. Зокрема, Абоненту забороняється використання наступних налаштувань своїх ресурсів:

відкритий ретранслятор електронної пошти (SMTP-relay);

засоби, що дозволяють третім особам не авторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери і т.п.);

загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж.

 

 

 

 

Додаток 3

до Договору про надання послуг з доступу

в мережу Інтернет

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

В даному Додатку до Договору регламентуються взаємовідносини між Провайдером і Абонентом при наданні Послуг.

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

1.1. З метою оформлення Замовлення на надання послуг (Додаток 6 до Договору) Абонент оформляє заявку у відділах обслуговування абонентів. Абонент також може оформити Замовлення на надання послуг шляхом заповнення форми, яка розташована на сайті http://router.net.ua/.

1.2. При зверненні Абонента, представником Провайдера виконується перевірка технічної можливості підключення Послуг і стану його Особового рахунку (кредитний контроль) на наявність заборгованості по інших/раніше наданих Послугах «РОУТЕР».

1.3. При оформленні Замовлення, Абонент обумовлює з представником Провайдера типи Послуг, тарифи, адреси надання Послуг та контактний телефон Абонента. Абонент надає Провайдеру паспорт, ідентифікаційний код і вносить на свій Особовий рахунок грошові кошти для оплати вартості підключення, одного повного місяця роботи за обраними тарифними планами, а також оплату додаткових послуг.  

 1. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ:

2.1. Провайдер протягом 60 робочих днів, а для оптоволоконного підключення не більше 100 робочих днів, з моменту оформлення Замовлення в відділі обслуговування абонентів, забезпечує підключення Абонента до Послуг, за умови надання безперешкодного доступу в приміщення (в тому числі технічні та допоміжні) до місця розміщення Обладнання Абонента і Провайдера для проведення робіт по підключенню до Послуг.        

2.2. Провайдер проводить підключення з використанням власних матеріалів (кабель, кріплення і т.д.) і обладнання (маршрутизатор, інше). Матеріали і обладнання належать Провайдеру, і є його власністю, в тому числі, встановлені в багатоквартирних будинках і призначені для обслуговування більше одного приміщення.

2.3. Датою початку надання Послуги є дата первинного виходу Абонента в Мережу за допомогою використання аутентифікаційних даних, привласнених Абоненту Провайдером.

2.4. Дата початку розрахункового періоду відповідає даті первинного виходу Абонента до Мережі за допомогою використання аутентифікаційних даних, привласнених Абоненту Провайдером.    

2.5. За фактом початку надання Послуг з Особового рахунку Абонента списуються грошові кошти відповідно до Додатку 4 до Договору (Порядок розрахунків).

 1. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

3.1. Перерви в наданні Послуг, які виникли у зв'язку із проведенням робіт по відновленню / підтриманню працездатності і розвитку мережі, усуваються Провайдером відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Про виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, які призведуть до тимчасового скорочення переліку Послуг або припинення їх надання, а також терміни відновлення надання послуг, Провайдер, не пізніше, ніж за десять робочих днів до початку їх виконання інформує Абонента через засоби масової інформації, в місцях продажу послуг та / або пунктах колективного користування, на своєму веб-сайті, через довідково-інформаційні, сервісні служби, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

3.3. У разі відсутності Послуг з вини Провайдера, виїзд фахівця забезпечується за рахунок Провайдера.

3.4. У разі якщо відсутність Послуги виникла з вини Абонента через: обрив кабелю всередині приміщення Абонента або на його земельній ділянці; виходу з ладу стандартної модульної розетки або встановленого обладнання в приміщенні Абонента; зміна мережевих параметрів комп'ютера Абонента, які спричинили за собою відсутність доступу до Послуги; нестабільної роботи / непрацездатності операційної системи на комп'ютері Абонента; пошкодження обладнання, встановленого Провайдером Абоненту; пошкодження коннектора (джека), цей перелік не є вичерпним, виїзд фахівця оплачується згідно з додатком 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).

3.5. У разі, якщо несправність виникла внаслідок впливу на обладнання та / або кабель аномальних природних явищ, інших обставин непереборної сили, усунення такої несправності здійснюється Провайдером в термін до 30 календарних днів.

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ:

4.1. Для підключення додаткових послуг Абонент звертається в довільній формі по телефону або через сайт Провайдера, із зазначенням П.І.Б., номеру Особового рахунку, найменуванням додаткової послуги, або активує додаткову послугу самостійно через сайт Провайдера або Особовий кабінет.

4.2. Фактичне користування Абонентом тією чи іншою послугою означає, що така послуга була замовлена.

4.3. По факту початку надання додаткової послуги з Особового рахунку Абонента списуються грошові кошти в кількості, зазначеній в Додатку 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).

4.4. Додаткові послуги надаються при позитивному балансі на Особовому рахунку Абонента.           

 1. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

5.1. Активація реальної IP-адреси. Активацію цієї послуги можливо замовити телефоном або звернутися до відділу обслуговування абонентів.

5.2. Цифрове телебачення. Послуга підключення пакета телебачення в цифровій якості для перегляду телевізійних програм шляхом прямого підключення до комп'ютера (без додаткових пристроїв). Послуга надається тільки при наявності технічної можливості та коштів на ОР. Щоб скористатися послугою, необхідно повідомити про це Провайдеру по телефону або включити її в Особовому кабінеті. Послуга оплачується згідно з Додатком 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи). Провайдер не несе відповідальність за наявність / якість послуги при підключенні Абонентом комп'ютера за допомогою додаткових пристроїв (роутер, маршрутизатор, свіч, Wi-Fi обладнання, тощо ).

5.3. Відкладений платіж. Послуга дозволяє продовжувати користуватися Інтернетом, якщо у Абонента закінчилися кошти на рахунку. Послуга доступна Абонентам, які мають заборгованість, яка не перевищує розміру щомісячної абонплати. Послуга може бути активована не раніше ніж за три календарні дні до закінчення місяця і не пізніше, ніж за три календарні дні з початку місяця. Термін дії послуги - 7 календарних днів, протягом яких Абонент зобов'язаний внести повну абонентську плату за місяць згідно обраного тарифу та оплатити вартість самої послуги. Щоб скористатися послугою, необхідно повідомити про це Провайдера по телефону або включити її самостійно в Особовому кабінеті. Послуга оплачується згідно з Додатком 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).

5.4. Призупинення обслуговування.

5.4.1. Призупинення обслуговування активується Абонентом самостійно через Особовий кабінет. Послуга активується тільки при позитивному балансі і наявності на Особовому рахунку Абонента не менше 20 грн. Можливість використання послуги становить не більше 3-х місяців поспіль. При активації послуги на баланс Абонента автоматично зараховується решта абонентської плати.

5.5. Прискорене підключення. Підключення кабелю протягом 5 робочих днів. Послуга не поширюється на оптоволоконне підключення.

 

 

 

Додаток 4

до Договору про надання послуг з доступу

в мережу Інтернет

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

 1. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ АБОНЕНТОМ

1.1. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом шляхом внесення передоплати.

1.2. При оформленні Замовлення, Абонент вносить на свій Особовий рахунок грошові кошти для оплати вартості підключення, одного повного місяця роботи за обраними тарифними планами, а також оплату додаткових послуг.

1.3. Перелік і опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на сайті Провайдера http://router.net.ua/

1.4. У разі здійснення Абонентом безготівкових платежів грошові кошти слід перевести на розрахунковий рахунок Провайдера, зазначений в «Інформації для Абонента» (Додаток 5 до Договору).

1.5. Всі платежі за Договором здійснюються в національній валюті України.

1.6. Розрахунковий період дорівнює одному календарному місяцю.

1.7. Оплата за Послуги здійснюється відповідно до умов Договору та положеннями чинного законодавства України.

 1. ОБЛІК ПЛАТЕЖІВ НА ОСОБОВИЙ РАХУНОК

2.1. Особовий рахунок Абонента ведеться в національній валюті України..

2.2. Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку тільки після отримання виписки з банку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.

 1. ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ

3.1. Оплата Послуги здійснюється шляхом Списання грошових коштів з Особового рахунку. Облік наданих послуг і контроль за своєчасністю платежів, списання грошових коштів, проводяться автоматизовано за допомогою програмних засобів Провайдера.

3.2. Провайдер здійснює списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в обсязі наступних платежів:

- платіж за підключення Послуг, а також разові платежі за інсталяційні / ремонтні роботи, якщо це передбачено умовами відповідного Додатку до Договору;

- абонентська плата за Розрахунковий період (згідно з Додатком 1);

- вартість обслуговування мережі за Розрахунковий період, в разі призупинення обслуговування (згідно з Додатком 1);

- вартість виклику фахівця в межах міста в разі несправності послуги доступу в мережу Інтернет, яка виникла з вини Абонента (згідно з додатком 1);

- вартість інших послуг і сервісів (згідно з додатком 1).

3.3. У разі якщо на дату щомісячного списання грошових коштів або внаслідок використання / активації Абонентом платних послуг і сервісів в будь-який період часу, Баланс Особового рахунку Абонента матиме / прийме негативне значення, надання послуг припиняється до моменту повного погашення Абонентом заборгованості, внесення повної абонентської плати, а також інших платежів, передбачених умовами Договору. Інформацію про дату та підстави списання грошових коштів, а також про їх переміщення можливо дізнатися через Особовий кабінет або по телефону .

3.4. Абонент має право внести передоплату за кілька розрахункових періодів.

3.5. На дату списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента одночасно списуються Абонентська плата та інші періодичні платежі за все Послуги, на які підписаний Абонент, пропорційно зареєстрованому обсягом Послуг.

3.6. У разі якщо з вини Провайдера виникла перерва у наданні будь-якої Послуги на період часу більше 24 годин і про таку перерву Провайдер заздалегідь не повідомив Абонента через сайт http://router.net.ua/, Абонент має право на скорочення абонентської плати в наступному розрахунковому періоді відповідно до не поданої послуги. Для цього він повинен звернутися до відділу обслуговування абонентів Провайдера з письмовою заявою.

3.7. Послуги, надані Провайдером Абоненту протягом кожного звітного місяця, вважаються належним чином наданими Провайдером і прийнятими Абонентом, якщо протягом 10 календарних днів після закінчення звітного місяця Абонент не пред'явив письмову обґрунтовану претензію, що стосується обсягу і якості Послуг.

3.8. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата та інші обов'язкові платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.

3.9. У разі проведення ремонтних, відновлювальних та інших робіт (в т.ч., але не виключно, проведення перевірки справності та працездатності Обладнання Абонента, електроживлення, програмного забезпечення, тощо) через виникнення не з вини Провайдера відсутності доступу в глобальну комп'ютерну мережу Інтернет та/або обмеження швидкості такого доступу, Абонент повинен сплатити Провайдеру вартість таких робіт на підставі відповідного Акту протягом дня, в якому складено такий Акт. У разі відсутності оплати від Абонента у визначений строк, Провайдер має право отримати вартість робіт за рахунок коштів, раніше внесених Абонентом на Особовий рахунок, а у разі недостатності або відсутності таких коштів, Провайдер має право зупинити надання Послуг.

3.10. Перехід Абонента на інший тарифний план (тариф) може бути реалізовано лише за допомогою зміни тарифного плану через Особовий кабінет або у відділах Провайдера. Зміна тарифу проводиться за умови наявності на Особовому рахунку Абонента суми, необхідної для оплати вартості переходу на інший тариф (якщо така оплата встановлена Провайдером). При зміні тарифного плану Провайдер здійснює відповідний перерахунок.

 1. Інші умови

4.1. Абонент самостійно відстежує стан свого Особового рахунку в Особовому кабінеті на web-сайті http://router.net.ua/

4.2. Якщо на момент припинення дії Договору Баланс Особового рахунку має негативне значення (заборгованість), то Абонент зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів після припинення дії Договору відшкодувати Провайдеру суму заборгованості в повному обсязі та безспірному порядку.

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Договору про надання послуг з доступу

в мережу Інтернет

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБОНЕНТА

 

 1. Телефон Провайдера: +380937497225, E-mail: info@router.net.ua
 2. Інформація про адреси Web-сторінок на сервері Провайдера: http://router.net.ua/

 

Найменування (зміст) сторінки

Адреса сторінки

Сторінка входу в Особовий кабінет

http://router.net.ua/login/

Діюча версія Договору та його додатків

http://router.net.ua/dogovor/

 

 

 

Додаток 6

до Договору про надання послуг з доступу

в мережу Інтернет

 

Бланк замовлення

 

договір № ______ / ___ / ___ / Дата подачі заявки _____ / _________________ 20_____р

 

Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса підключення:______________________________________ будинок № .____ кв. № ____

 

Під'їзд № ______ поверх № _______ / ключ / домофон / кодовий замок _________.

 

Телефон мобільний (____) ___________ / (____) ___________

 

Обраний тарифний план ________________________

 

Попередній провайдер, послугами якого Ви користувалися:

Не було / КТБ + / Укртелеком / Дніпронет / Київстар/ Мобільний / Інше /

 

Звідки дізналися про «РОУТЕР»: / Знайомі / реклама / Інтернет /

 

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата видачі паспорту  ____ / _________ / ________ р

 

З умовами ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг доступу в мережу Інтернет для фізичних осіб, затвердженого наказом директора ТОВ «РОУТЕР» №1 від 26.08.2020, який розміщений на офіційному сайті ТОВ «РОУТЕР » за адресою: http://commutator.com.ua/dogovor/  ознайомлений / на та зобов'язуюсь їх виконувати _____________________.

(Підпис)

 

Зобов'язуюсь забезпечити електроживлення обладнання ТОВ «РОУТЕР», яке використовується для надання Послуг _____________________.

(Підпис)

 

 

 

Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

 1. Даним документом ___________________________________________________________, як суб’єкт персональних даних, згідно вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних», повідомляється про включення добровільно наданих ним ТОВ «РОУТЕР »власних персональних даних до бази персональних даних ТОВ «РОУТЕР ».

Підписуючи даний документ ___________________________________, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення «РОУТЕР », як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

 1. Метою обробки добровільно наданих персональних даних є, відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Цивільного Кодексу України, забезпечення реалізації правовідносин у сфері телекомунікаційних послуг, споживачем яких ____________________________ є або має намір стати.
 2. Для досягнення мети обробки персональних даних ТОВ «РОУТЕР »можуть бути включені наступні персональні дані: 1) паспортні дані; 2) місце проживання (перебування);3) ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер); 4) контактний телефон.
 3. У зв’язку з внесенням до бази даних ТОВ «РОУТЕР »персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» _______________________ має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 1. _________________________________ дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних, виключно, з метою виконання зобов’язань ТОВ «РОУТЕР »щодо надання послуг у сфері телекомунікації та у випадках визначених законом.
 2. ________________________________ дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Законом України «Про телекомунікації».
 3. Доступ третіх осіб до персональних даних ____________________________, що включені до бази даних ТОВ «РОУТЕР », дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.
 4. _________________________________ не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається, виключно, з метою надання йому (їй) ТОВ «РОУТЕР » послуг у сфері телекомунікації.
 5. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано ________________________________.

 

     __ /     __/   ___р..                                                                               ___________________________

     (дата)                                                 (підпис)                                                                   (ПІП)